Menu

За мениджърите по сигурността

Мениджърът по сигурността в организацията е ключова фигура, поемаща крайната отговорност за доброто изграждане, организиране и успешното функциониране на цялостната система за сигурност.

 

Той е човекът, който отговаря за качественото изпълнение на задачите по гарантиране на сигуронстта във всичките й аспекти. Чрез добра информираност, контрол и координация над дейността на служители и подизпълнители, както и чрез непрекъсната осведоменост за състоянието, работоспособността и параметрите на техническите системи за сигурност мениджърът е фигурата превръщаща компонентите в система.

Непрекъснатият процес по следене и оценка на еволюцията на съществуващите и възникването на нови заплахи за сигурността във всички нейни аспекти, както и рискът за тяхното реализиране гарантира доброто ниво на сигурност на организацията.

Като част от общата техническа система за сигурност, системата за видеонаблюдение представлява един от критичните компоненти. Затова от изключителна важност е навременното откриване на пропуски и слаби места в нея, нейното непрекъснато осъвременяване и интегриране на средствата, продукт на бурното развитие на тези технологии.

Тук IP Video System Design Tool отново е един незаменим инструмент, позволяващ извършването на оценка на текущото състояние, идентифициране на проблемни моменти и избиране на най-добрия начин за развитие на системата.

 

След като веднъж сте изградили модел на вашата съществуваща система за видеонаблюдение в IP System Design Tool вие ще сте в състояние непрекъснато да:

  • Следите за проблеми в нейната реаботоспособност - мъртви зони на видимост, лошо качество на изображението при определени условия или в определени зони, загуба на информация поради проблеми с преносната среда или средствата за съхранение и т.н.
  • Намирате най-добрия начин за решаването на откритите проблеми.
  • Адаптирате системата към промяна в обстоятелствата.
  • Развивате, осъвременявате и надграждате системата според еволюцията на съществуващите и възникването на нови заплахи за сигурността и т.н.

 

Сигурност на информацията

Сигурността и неприкосновеността на вашата информация на уебсайта
www.IP-SEC.EU се обезпечава чрез криптиране с 256-битов ключ посредством
RapidSSL® сертификат, издаден от GeoTrust®.

За нас

Следвайте ни