Menu

За мрежови администратори

Системният администратор е важен елемент от всяка организационна структура. На неговите плещи лежи отговорността за доброто функциониране на информационните системи на организацията, като често пъти от тях зависят критични за дейността процеси. Системният администратор също е отговорен за голяма част от информационната сигурност.

 

За осигуряване на надеждна, ефективна и ефикасна работа на всяка информационна система, тя трябва да бъде прецизно проектирана и изградена с внимание към детайла.

 

Когато разглеждаме IP системи за видеонаблюдение, като част от основните информационни системи на организациите, от изключително голямо значение е подходът и начинът на тяхното проектиране, изграждане и интегриране.

IP системите за видеонаблюдение често пъти са част от критичните за организацията информационни системи. Затова те трябва да отговарят на редица и високи изисквания за да бъдат в състояние да изпълняват качествено задачите си в критичната област, каквато е сигурността.

 

В процеса на проектиране на IP система за видеонаблюдение, някои от основните и най-важни параметри, които трябва да бъдат прецизно изчислени са:

 

  • Необходима широчина на честотната лента - способността на преносната среда да осигури необходимата скорост на трансфер на информацията за всяка една камера или друго комуникационно устройство. Тя зависи от множество фактори, като разделителна способност на камерите, брой камери, размер на кадъра, брой кадри в секунда, продължителност и периодика на запис, максимален брой едновременно наблюдавани камери и т.н.
  • Необходим капацитет на пространството за съхранение на архивите - необходимото място за съхранение на видеозаписите за определен период от време. Този параметър също зависи от множество променливи. Освен изброените по-горе такива, върху него оказват влияние и времето за съхранение на видеозаписите или периодиката на тяхното архивиране върху външни носители или отдалечени компютри, усредненото време на запис, график на запис и/или  работа със системи за засичане на движение  и т.н. Доброто планиране на този ресурс е от изключително значение с цел недопускане загуба на важна информация. Добрият архив е особено важен например в случаите на разследване на събития случили се в миналото, но станали известни след това.

Както стана ясно, проектирането и изграждането на ефективна и ефикасна система за IP видеонаблюдение представлява дълъг и сложен процес по време на който системният администратор трябва да планира и заложи редица параметри, които от своя страна зависят от множество променливи с огромен брой възможни комбинации.

 

Често срещани в практиката са и случаите когато се налага да бъде възприет обратния подход - да се подберат такива компоненти на системата, които позволяват тя да се впише в определени ограничения. Това е необходимо когато системата за IP видеонаблюдение трябва да се интегрира във вече изградена преносна среда или когато вече съществуваща система за видеонаблюдение трябва да се модифицира и/или надгради.

 

С помощта на IP Video System Design Tool всички тези сложни изчисления и процеси се извършват бързо и без големи усилия.

 

Използвайки IP Video System Design Tool вие сте в състояние лесно да:

  • Изчислявате необходимата широчина на честотната лента, като се вземат предвид всички променливи от които тя зависи.
  • Изчислявате необходимия капацитет на пространството за съхранение на видеозаписите, като се вземат предвид всички променливи от които то зависи.
  • Намирате най-подходящите компоненти (камери, записващи устройства и т.н.) за системата, която ще изграждате.
  • Прецизно подбирате компонентите на системата за видеонаблюдение, когато е необходимо да я интегрирате във вече съществуваща среда при наличие на ограничение в ресурсите.
  • Настройвате параметрите на камерите и записващите устройства в зависимост от конкретното предназначение на системата и разполагаемите ресурси.
  • Съставяте разписания или алгоритми на работа на камерите с цел ефективно използване на ресурсите и постигане на ефикасна работа на системата и т.н.

Сигурност на информацията

Сигурността и неприкосновеността на вашата информация на уебсайта
www.IP-SEC.EU се обезпечава чрез криптиране с 256-битов ключ посредством
RapidSSL® сертификат, издаден от GeoTrust®.

За нас

Следвайте ни