Menu

Правила за ползване

Моля, запознайте се внимателно с настоящия документ. В него ще откриете важна информация относно вашите права и задължения и вашия достъп и използване на уебсайт и/или предлаганите чрез него продукти и/или услуги.

 

1. Осъществявайки достъп и/или използвайки уебсайта www.IP-SEC.EU, наричанн по-долу "Уебсайт" Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта и че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля не използвайте Уебсайта.

 

2. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

 

"Уебсайт" е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес: www.ip-sec.eu, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протоколи HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, приложения, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

 

"Потребител" e всяко лице, което осъществява достъп и използва услугите предоставяни чрез Уебсайта.

 

"Злоумишлени действия" са действия или бездействия, застрашаващи и нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта като, но не само изпращане на нежелана поща, опити за и претоварване на каналите (FLOOD), опити за и получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на несъвършенства в системите с цел собствена облага или неоторизирано добиване на информация, опити и действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж и/или саботаж, опити и инсталация на вируси или системи за неоторизиран отдалечен достъп и/или контрол, нарушаване и затрудняване на нормалната работа на останалите потребители, опити за и извършване на каквито и да било други действия, които могат да бъдат определени като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга държава.

 

3. Потребителска информация

 

Личната информация, която предоставяте и/или изпращате на Уебсайта, чрез електронна поща или по друг начин, ще бъде използвана в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Всякаква друга информация или материали, който изпратите на Уебсайта, като мнения, запитвания, коментари, предложения и т.н, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

 

Чрез Уебсайта ще се събира, обработва и съхранява единствено информация необходима за осъществяването на неговата дейност по предлагането на стоки и услуги. Потребителите предоставят само и единствено информация онтносно име, адрес, телефонен номер, e-mail адрес, фирмени данни, данни за доставка и т.н. Предоставянето на необходимата информация е изцяло доброволно. Ако не желаете да бъде събирана информация за вас, моля не я предоставяйте.

 

IP-SEC.EU ще използва предоставената от потребителите информация единствено с цел осъществяване дейността си и по-доброто разбиране на нуждите и желанията на потребителите с цел подобряване на обслужването, продуктите и предлаганите услуги. IP-SEC.EU може да предостави на трета страна само обобщена, но не и индивидуална информация относно посетителите и/или потребителите на Уебсайта.

 

В някои случаи IP-SEC.EU може автоматично да събира техническа информация например относно вида операционна система и типа на интернет браузъра на потребителите, мястото от което те са насочени към нашия Уебсайт и др. Тази информация не се обвързва с конкретни потребители и служи единствено за статистически цели.

 

4. Политика за сигурност и защита на информацията

 

Сигурността и неприкосновеността на потребителската информация на уебсайта www.IP-SEC.EU се обезпечава чрез криптиране с 256-битов ключ посредством сертификати, издадени от официални доставчици на удостоверителни услуги.

 

Всяко електронно разплащане чрез Уебсайта за продукти и/или услуги се осъществава чрез официални доставчици на разплащателни услуги през Интернет като, но не само: ePay.bg, PayPal, банкови терминали и т.н.
IP-SEC.EU не събира, обработва и съхранява, както и няма достъп до каквато и да било персонална платежна информация, като информация за номера и кодове на кредитни и дебитни карти, имена на картодържатели и т.н.

 

5. Права над съдържанието

 

Съдържанието, намиращо се на на Уебсайта, включително, но не само текст, изображения, приложения, видео и свук е със защитени авторски права. Всички права, дори и неупоменатите изрично тук, са запазени. Всички останали имена на продукти, марки, символи, имена на компании, търговски обозначения и лога, които се появяват на сайта, са собственост на техните законни притежатели. При желание за използване и/или репродукция на материали от сайта, моля, свържете се с нас.

 6. Използване на Уебсайта

 

 - Потребителите имат право да разглеждат Уебсайта, да използват предлаганите в него услуги в съгласие с настоящите условия, както и да отпечатват извадки от съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че са запазени всички надписи и обозначения, свързани с авторски и други права на собственост;

 

 - Потребителите нямат право не може да използват изображения на хора или места без писменото разрешение на IP-SEC.EU;

 

 - Потребителите нямат право да копират и разпространяват части и/или цялото съдържание в каквато и да било форма без писменото разрешение на IP-SEC.EU;

 

 - Потребителите нямат право да използват Уебсайта за изпращане, предаване или разпространение по какъвто и да било друг начин на каквито и да било материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, дискриминиращо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да било материали, които окуражават и/или подстрекават към поведение, което би могло да се определи като престъпление или би нарушило закона по какъвто и да е начин.

 

 - IP-SEC.EU има правото да преустанови достъпа до Уебсайта на всички потребители за които е получено уведомления или са станали известни факти за нарушения в сайта или в случаите, когато потребител наруши настоящите Условия, включително чрез действия които се определят като злоумишлени.

 

7. Отговорност

 

IP-SEC.EU полага всички услилия да поддържа актуална информацията на Уебсайта от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че Уебсайта не съдържа грешки и неточности и че достъпът до него е непрекъсваем.

 

IP-SEC.EU не гарантира и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в други уебсайтове, към които има препратки, както и за предлаганите в тях продукти и/или услуги и др.

 

IP-SEC.EU не носи отговорност за съдържанието на  материали, предоставени и/или изпратени от потребители на Уебсайта. IP-SEC.EU има правото по своя преценка да премахва по всяко време, всяко съдържание, счетено за противоречащо на правилата разгледани в настоящия документ.

 

IP-SEC.EU не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на техническите средства, които ги осигуряват.

 

IP-SEC.EU не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа, използването и/или невъзможността за достъп и използване на Удебсайта.

 

8. Връзки към други уебсайтове

 

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост са собственост на трети страни. Тези връзки са предоставени единствено с цел удобство на потребителите. IP-SEC.EU няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита и сигурност на личната информация на тeзи сайтове.

 

9. Промяна на Условията

 

IP-SEC.EU си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на Уебсайта, да добавя, премахва и/или променя предлаганите чрез него продукти и/или услуги и условия, както и да прекратява достъпа до Уебсайта по всяко време.

 

Задължението за осведомяване относно всякакви промени по Уебсайта, както и по условията за неговото използване е изцяло на Потребителите.

 

10. Приложимо право

 

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

 

11. Настоящите условия се прилагат от 01.01.2014г.

Сигурност на информацията

Сигурността и неприкосновеността на вашата информация на уебсайта
www.IP-SEC.EU се обезпечава чрез криптиране с 256-битов ключ посредством
RapidSSL® сертификат, издаден от GeoTrust®.

За нас

Следвайте ни